Informácie o ochrane osobných údajov Robert Bosch, spol. s r. o.

Robert Bosch, spol. s r.o. (ďalej „Bosch“, príp. „my“, „nás“ alebo „naša spoločnosť“) teší návštevnosť našich internetových stránok a mobilných aplikácií (spolu označovaných aj ako „on-line aplikácia“, alebo „on-line aplikácie“) a Váš záujem o náš podnik a naše výrobky.

1. Robert Bosch odbytová s.r.o. rešpektuje Vaše súkromie

Veľmi nám záleží na tom, aby sme Vaše súkromie chránili počas celého procesu spracovania osobných údajov a aby sme chránili aj Vaše obchodné dáta. Osobné údaje získané pri Vašej návšteve našich online aplikácii spracovávame diskrétne a výlučne v súlade so zákonnými ustanoveniami.

Ochrana údajov a bezpečnosť informácií sú súčasťou našej podnikovej politiky.

2. Prevádzkovateľ

Za spracovanie vašich údajov zodpovedá Robert Bosch, spol. s r.o.

Naše kontaktné údaje sú:

Robert Bosch, spol. s r.o.

Ambrušova 4, 821 04 Bratislava

IČO 31355579

Registrovaný súd: v OR okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 5514/B

Konatelia spoločnosti: Ing. Milan Šlachta, Ing. Karol Ondruš

3. Získavanie, spracovanie a používanie osobných údajov

3.1. Kategórie spracovávaných osobných údajov

Spracovávajú sa nasledovné kategórie údajov:

• komunikačné údaje (napr. meno, telefón, e-mail, adresa, IP adresa)

3.2. Zásady

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, teda napríklad mená, priezviská, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy, údaje zmluvy, účtovnícke údaje a vyúčtovacie údaje, ktoré sú vyjadrením identity osoby.

Zhromažďujeme, spracovávame a používame osobné údaje (vrátane IP adries) iba v prípade, že na to máme zákonný právny titul alebo ak ste nám udelili súhlas so spracovaním alebo používaním osobných údajov týkajúcich sa danej veci, napr. prostredníctvom registrácie.

3.3. Účely spracovania a právny základ

3.3.1. Poskytnutie tejto online aplikácie

• (Právny základ: Náš oprávnený záujem na priamom marketingu, pokiaľ je to v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a hospodárskej súťaži).

3.3.2. Zaistenie porúch a výpadkov

• (Právny základ: splnenie našich záväzkov v oblasti bezpečnosti údajov a oprávnený záujem na odstránení porúch a na bezpečnosti našich ponúk).

3.3.3. Vlastná propagácia a propagácia prostredníctvom tretích strán podobne ako prieskumu trhu a analýze dosahu, v rozsahu povolenom zákonom alebo založené na súhlase

• (Právny základ: súhlas/náš oprávnený záujem, pokiaľ je v súlade s legislatívou na ochranu osobných údajov a hospodárskej súťaže).

3.3.4. Zasielanie newsletteru so súhlasom príjemcu prostredníctvom emailu (viz. bod 3.4.)

• (Právny základ: súhlas).

3.4. Newsletter

V rámci našej online ponuky môžete odoberať newsletter. Na tento účel používame takzvanú metódu double opt-in, pričom Vám newsletter zašleme e-mailom až potom, ako nám kliknutím na odkaz v správe výslovne potvrdíte aktiváciu služby zasielania noviniek.

Ak by ste sa neskôr rozhodli zasielanie newslettera zrušiť, odber môžete kedykoľvek ukončiť odvolaním svojho súhlasu. Odvolanie súhlasu pre odber newslettera zasielaného e-mailom sa uskutoční cez odkaz v newsletteri, príp. v nastaveniach správy príslušnej online ponuky. Alternatívne nás kontaktujte prostredníctvom údajov v odseku Kontakt.

3.5. Log súbory

Pri každom použití internetu sa z Vášho internetového prehliadača automaticky odovzdajú určité informácie, ktoré ukladáme do takzvaných log súborov.

Log súbory dočasne ukladáme na zisťovanie porúch a z bezpečnostných dôvodov (napr. na objasnenie pokusov o útok) a potom sa vymažú. Log súbory, ktorých ďalšie ukladanie na dokazovacie účely je potrebné, sa nevymažú až do definitívneho objasnenia príslušného prípadu a v jednotlivých prípadoch sa môžu odovzdať vyšetrovacím úradom.

V log súboroch sa ukladajú predovšetkým nasledujúce informácie:

• IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zariadenia, z ktorého používateľ navštívil online ponuku;

• internetová adresa webovej stránky, z ktorej bola vyvolaná online ponuka (tzv. adresa URL pôvodu alebo adresa URL sprostredkovateľa);

• názov poskytovateľa služieb, ktorý sa používa na prístup online služieb;

• názov vyvolaného súboru, príp. informácie;

• dátum a čas, ako aj trvanie vyvolania;

• množstvo prenesených údajov;

• operačný systém a informácie o použitom internetovom prehliadači vrátane nainštalovaných doplnkov (napr. pre Flash Player);

• stavový kód HTTP (napr. „Požiadavka úspešná“ alebo „Požadovaný súbor sa nenašiel“).

3.6. Odovzdanie údajov

3.6.1. Odovzdanie údajov iným zodpovedným miestam

Vaše osobné údaje odovzdáme iným zodpovedným miestam zásadne len vtedy, ak to je potrebné na zmluvné plnenie, ak máme my alebo tretie miesta oprávnený záujem na ich odovzdaní alebo ak na to existuje súhlas. Podrobnosti o účeloch spracovania a príslušných právnych základoch nájdete v odseku Účely spracovania a právny základ. Tretími stranami môžu byť aj iné podniky skupiny Bosch. Ak sú údaje odovzdané tretím stranám na základe oprávneného záujmu, vysvetlí sa to v týchto upozorneniach o ochrane údajov.

Okrem toho sa môžu údaje odovzdať iným zodpovedným miestam, ak by sme boli zaviazaní konať tak na základe zákonných ustanovení alebo vykonateľným úradným, príp. súdnym nariadením.

3.6.2. Poskytovatelia služieb (všeobecne)

Zmluvne pracujeme s externými poskytovateľmi služieb na vykonávanie na vykonávanie úloh, ako sú predajné a marketingové služby, správa zmlúv, vykonávanie platieb, programovanie, správa internetových stránok a mobilných aplikácií, hosting údajov, služby priamej linky. Týchto poskytovateľov služieb sme starostlivo vybrali a pravidelne ich skúmame, predovšetkým pokiaľ ide o ich starostlivé zaobchádzanie a ochranu údajov, ktoré uchovávajú. Všetci poskytovatelia služieb sú povinní zachovávať mlčanlivosť a dodržiavať právne ustanovenia. Poskytovatelia služieb môžu byť aj iné spoločností Bosch Group.

3.6.3. Odovzdávanie údajov príjemcom mimo EHS

Osobné údaje môžeme odovzdať aj príjemcom, ktorí majú svoje sídlo mimo EHS v tzv. tretích štátoch. V takomto prípade pred odovzdaním zabezpečíme, aby u príjemcu bola buď primeraná úroveň ochrany údajov (napr. na základe rozhodnutia EÚ komisie o primeranosti pre príslušnú krajinu alebo dohoda takzvaných štandardných zmluvných klauzúl Európskej únie s príjemcom), alebo váš súhlas na odovzdanie údajov.

Môžete u nás získať prehľad o príjemcoch v tretích krajinách a kópiu konkrétnych predpisov na zaistenie primeranej úrovne ochrany údajov. Použite na to údaje v odseku Kontakt.

3.6.4. Doba uloženia; lehoty uchovávania

Vaše údaje budeme uchovávať zásadne dovtedy, pokým to bude potrebné na poskytnutie našej online ponuky a s tým spojených služieb, príp. pokým budeme mať oprávnený záujem na ich ďalšom uchovávaní (napr. aj po splnení zmluvy môžeme mať ešte oprávnený záujem na marketingu uskutočňovanom poštou). Vo všetkých ostatných prípadoch vymažeme vaše osobné údaje s výnimkou tých údajov, ktoré musíme ďalej uchovávať na splnenie právnych záväzkov (napr. na základe daňovo-právnych a obchodno-právnych lehôt na uchovávanie údajov sme povinní podržať dokumenty, ako zmluvy a faktúry na určitú dobu).

4. Použitie súborov cookies

4.1. Kategórie cookies

Rozlišujeme medzi súbormi cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre technické funkcie online ponuky a medzi takými súbormi cookies a mechanizmami sledovania, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné pre technickú funkciu online aplikácii. Využívanie online aplikácii je vo všeobecnosti možné bez súborov cookies, ktoré neslúžia na technické účely. V tejto časti sa nachádza prehľad používaných cookies.

4.1.1. Technicky potrebné súbory cookies

Pod pojmom technicky potrebné súbory cookies rozumieme súbory cookies, bez ktorých nie je zaručené technická príprava online ponuky. Tu spadajú napr. cookies, ktoré ukladajú údaje, aby sa zaručilo bezporuchové prehrávanie obsahov videí, resp. audio obsahov.

Tieto súbory cookies sa po konci Vašej návštevy vymažú.

4.1.2. Cookies a sledovacie mechanizmy, ktoré nie sú technicky potrebné

Tieto súbory cookies a mechanizmy sledovania používame iba vtedy, keď ste nám predtým poskytli Váš súhlas. Tieto súbory cookies a sledovacie mechanizmy rozdeľujeme do dvoch podkategórií:

Všeobecne

Použitie marketingových cookies a mechanizmov sledovania nám a našim partnerom umožní zobraziť ponuky založené na Vašom záujme, ktoré sa zakladajú na analýze Vášho správania pri používaní:

• Štatistika:

Použitím nástroja Štatistika napríklad meriame počet Vašich vyvolaní stránky.

• Sledovanie konverzií:

Naši partneri pre sledovanie konverzií uložia súbor cookie na Váš počítač („conversion cookie“), pokiaľ sa prostredníctvom zobrazenia príslušného partnera dostanete na našu internetovú stránku. Tieto súbory cookies spravidla strácajú svoju platnosť po 30 dňoch. Ak navštívite určité naše stránky a súboru cookie ešte nevypršala platnosť, dokážeme my a náš príslušný partner pre sledovanie konverzií rozpoznať, že určitý používateľ klikol na inzerciu a tak sa presmeroval na našu stránku. Informácie získané pomocou súborov conversion-cookies slúžia na vytváranie štatistík konverzií a na zaznamenávanie celkového počtu používateľov, ktorí klikli na príslušnú inzerciu a boli presmerovaní na stránku opatrenú tagom na sledovanie konverzií.

• Pluginy sociálnych sietí:

Na niektorých stránkach našej online ponuky sú začlenené obsahy a služby iných poskytovateľov (napr. Facebook, Twitter), ktoré na svojej strane môžu používať súbory cookies a aktívne komponenty. Bližšie informácie k sociálnym pluginom nájdete v odseku Sociálne pluginy.

Prihliadajte, prosím, na to, že pri používaní nástrojov sa prípadne môže realizovať sprostredkovanie Vašich údajov príjemcovi mimo EHP, v ktorom neexistuje primeraná úroveň ochrany údajov podľa GDPR (napr. USA). Podrobnosti k tomu nájdete v nasledujúcom popise jednotlivých marketingových nástrojov.

4.1.3. Google Analytics

• Názov: Google Analytics

Poskytovateľ: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Funkcie: Analýza užívateľského správania (vyvolania stránky, počet návštevníkov a návštev, sťahovania), UX testovanie

4.1.4. Google Tag Manager

• Názov: Google Tag Manager

Poskytovateľ: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Funkcie: Správa nástrojov na sledovanie užívateľa webových stránok a súvisiaci zber informácii, integrácia programového kódu do našich webových stránok.

4.1.5. Google Ads

• Názov: Google Ads

Poskytovateľ: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Funkcie: Umiestnenie reklamy, remarketing, sledovanie konverzii

Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese: https://adssettings.google.com/authenticated

4.2. Správa súborov cookies a mechanizmov sledovania

V prehliadači a/alebo v našich nastaveniach súkromnej sféry môžete spravovať Vaše súbory cookies a nastavenia mechanizmov sledovania:

Upozornenie: Vami vykonané nastavenia sa vzťahujú vždy iba na použitý prehliadač

4.2.1. Vypnutie všetkých súborov cookie

Keď chcete vypnúť všetky súbory cookies, potom, prosím, prejdite do Vašich nastavení prehliadača a deaktivujte ukladanie cookies. Prihliadajte, prosím, na to, že sa tým môže obmedziť funkčnosť internetovej stránky.

4.2.2. Správa Vašich nastavení týkajúcich sa technicky nepotrebných cookies a mechanizmov sledovania

Keď navštívite naše internetové stránky, budete v úrovni pre cookie požiadaný, či nám udelíte Váš príslušný súhlas na používanie komfortných cookies a marketingových cookies, resp. mechanizmov sledovania. V našich nastaveniach súkromnej sféry môžete zrušiť už udelený súhlas s účinkom do budúcnosti alebo nám udeliť aj Váš súhlas v neskoršom čase.

5. Plug-iny sociálnych sietí

V našej online ponuke používame takzvané zásuvné moduly rôznych sociálnych sietí; tie sú v tomto odseku zvlášť opísané.

Pri používaní zásuvných modulov vytvorí váš internetový prehliadač priame spojenie so servermi príslušnej sociálnej siete. Tým získa príslušný poskytovateľ informáciu, že Váš internetový prehliadač vyvolal príslušnú stránku našej online ponuky, aj keď nemáte u poskytovateľa používateľský účet alebo práve nie ste prihlásený. Log súbory (vrátane IP adresy) sa pri každom použití internetového prehliadača odovzdajú priamo na server príslušného poskytovateľa a tam sa prípadne uložia. Poskytovateľ, príp. jeho server môže mať svoje sídlo mimo EÚ alebo EHS (napr. v USA).

Zásuvné moduly predstavujú samostatné rozšírenia poskytovateľov sociálnych sietí. Preto nemáme vplyv na rozsah údajov, ktoré sú získavané a uložené poskytovateľmi sociálnych sietí prostredníctvom zásuvných modulov.

Informácie o účele a rozsahu zberu údajov, ich ďalšom spracovaní a používaní sociálnou sieťou, ako aj o Vašich príslušných právach a možnostiach nastavení s cieľom ochrany Vášho súkromia si, prosím, prečítajte v upozorneniach o ochrane údajov príslušnej sociálnej siete.

Keď nechcete, aby poskytovatelia sociálnych sietí, ktorí získali touto online ponukou údaje a príp. ich uložili alebo ďalej spravovali, nemali by ste používať príslušné zásuvné moduly.

5.1. Plug-iny sociálnych sietí s 2-klikovým riešením

Riešením vyžadujúcim dve kliknutia Vás chránime pred tým, aby bola Vaša návšteva našich webových stránok štandardne monitorovaná a spracovávaná prevádzkovateľmi sociálnych sietí. Keď vyvoláte stránku našej internetovej prezencie obsahujúce tieto plug-iny, plug-iny sú spočiatku deaktivované. Aktivujú sa až kliknutím na pripravené tlačidlo.

5.2. Plug-iny pre sociálnu sieť spoločnosti Facebook

Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Prehľad zásuvných modulov Facebooku a to, ako vyzerajú, nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins. Informácie o ochrane údajov Facebooku nájdete tu: https://www.facebook.com/policy.php.

5.3. Plug-iny pre sociálnu sieť spoločnosti Twitter

Twitter prevádzkuje spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Prehľad zásuvných modulov Twittera a to, ako vyzerajú, nájdete tu: https://developer.twitter.com. Informácie o ochrane údajov Twittera nájdete tu: https://twitter.com/privacy.

5.4. Plug-iny pre sociálnu sieť spoločnosti LinkedIn

Linkedln prevádzkuje spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („Twitter“). Prehľad zásuvných modulov LinkedIn a to, ako vyzerajú, nájdete tu: https://developer.linkedin.com/plugins; Informácie o ochrane údajov LinkedIn nájdete tu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6. YouTube

Táto online ponuka používa video platformu YouTube, ktorú prevádzkuje YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). YouTube je platforma, ktorá umožňuje reprodukciu audio súborov a video súborov.

Keď vyvoláte príslušnú stranu našej ponuky, začlenený YouTube prehrávač vytvorí spojenie s YouTube, aby sa video súbor a audio súbor mohol preniesť a reprodukovať. Pritom sa prenesú aj údaje na YouTube ako zodpovedné miesto. Za spracovanie týchto údajov zo strany YouTube nezodpovedáme.

Ďalšie informácie o rozsahu a účele zozbieraných údajov, o ďalšom spracovaní a využívaní údajov zo strany YouTube, o Vašich právach a o možnostiach ochrany údajov, ktoré si môžete zvoliť, nájdete v informácii o ochrane údajov YouTube.

7. Externé odkazy

Naša online ponuka môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán s nami spojených poskytovateľov. Po kliknutí na odkaz už nemáme vplyv na získavanie, spracovanie a používanie prípadných osobných údajov, ktoré sa po kliknutí na odkaz prenesú na tretiu stranu (ako napríklad IP adresa alebo URL stránky, na ktorej sa odkaz nachádza), keďže konanie tretích strán, prirodzene, nie je pod našou kontrolou. Za spracovanie takýchto osobných údajov týmito tretími stranami nezodpovedáme.

8. Bezpečnosť

Naši pracovníci a nami poverení poskytovatelia služieb sú zaviazaní k mlčanlivosti a dodržiavaniu ustanovení použiteľných zákonov o ochrane osobných údajov. Prijmeme všetky potrebné technické a organizačné opatrenia, aby bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany a Vaše údaje, ktoré spravujeme, chránené zvlášť pred rizikami neúmyselného alebo neoprávneného zničenia, pred manipuláciou, stratou, alebo zmenou prístupom neoprávnených osôb k nim alebo ich neoprávneným poskytnutím. Naše bezpečnostné opatrenia sa technickým vývojom neustále zlepšujú.

9. Práva používateľov

Na uplatnenie Vašich práv použite, prosím, údaje v odseku Kontakt. Prosím, zabezpečte, aby bola možná jednoznačná identifikácia Vašej osoby.

9.1. Právo na informácie a právo na prístup k informáciám:

Máte právo dostať od nás informácie o spracovaní vašich údajov. Môžete si uplatniť právo na informácie so zreteľom na osobné informácie, ktoré o Vás spracovávame.

9.2. Právo na opravu a právo na vymazanie:

Môžete od nás požadovať opravu nesprávnych údajov a ak sú splnené zákonné predpoklady – doplnenie alebo vymazanie Vašich údajov. Neplatí to pre údaje, ktoré sú potrebné na účely zúčtovania a vedenia účtovníctva alebo podliehajú zákonnej povinnosti archivácie. Ak však nie je potrebný prístup k týmto údajom, ich spracovanie sa obmedzí (pozri ďalej).

Obmedzenie spracovania: Môžete od nás vyžadovať, aby sme obmedzili spracovávanie Vašich údajov – ak sú splnené zákonné predpoklady.

9.3. Odmietnutie spracovania údajov:

Okrem toho máte právo kedykoľvek odmietnuť, aby sme Vaše údaje spracovávali. Spracovanie Vašich údajov zastavíme s výnimkou prípadu, že máme – podľa zákonných predpisov – preukázateľné nutné dôvody na ich ďalšie spracovanie, ktoré majú prevahu nad Vašimi právami.

9.4. Prenášateľnosť údajov

Ďalej máte právo dostať údaje, ktoré ste nám poskytli, v bežnom štruktúrovanom elektronickom formáte, príp. – ak je to technicky realizovateľné – požadovať, aby tieto údaje boli odovzdané tretej strane.

9.5. Právo na odmietnutie

9.5.1. Odmietnutie priameho marketingu:

Okrem toho môžete kedykoľvek odmietnuť spracovanie Vašich osobných údajov na reklamné účely („Odmietnutie reklamy“). Prosím, myslite na to, že z organizačných dôvodov môže dôjsť k tomu, že Vaše odmietnutie a používanie Vašich údajov v rámci už začatej kampane môže kolidovať.

9.5.2. Odmietnutie spracovania údajov pri právnom základe „oprávnený záujem“:

Navyše máte právo kedykoľvek odmietnuť, aby sme spracovali Vaše údaje, pokiaľ sa opierajú o právny základ oprávneného záujmu. Spracovanie Vašich údajov zastavíme s výnimkou prípadu, že máme – podľa zákonných predpisov – preukázateľné nutné dôvody na ich ďalšie spracovanie, ktoré majú prevahu nad Vašimi právami.

9.6. Odvolanie súhlasu:

Ak ste poskytli súhlas na spracovanie Vašich údajov, môžete ho kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odvolať. Zákonnosť spracovania Vašich údajov až do odvolania tým zostáva nedotknutá.

9.7. Právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad

Máte právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad nad ochranou údajov. Navyše sa môžete obrátiť na úrad pre dohľad nad ochranou údajov príslušný pre Vaše bydlisko, príp. Vašu spolkovú krajinu alebo na náš príslušný úrad pre dohľad nad ochranou údajov. Je to:

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Telefón: +421 2 323 132 14 (sekretariát)

Web: http://www.dataprotection.gov.sk

Email: ochrana@pdp.gov.sk

10. Deti

Táto online aplikácia nie je určená pre deti mladšie ako 16 rokov.

11. Zmeny Informácie o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo na zmenu našich bezpečnostných opatrení a opatrení na ochranu osobných údajov, ak to bude potrebné z dôvodu technického vývoja. V takýchto prípadoch vhodne prispôsobíme aj naše informácie o ochrane údajov. Prosím, pozrite si preto aktuálnu verziu našej informácie o ochrane údajov.

12. Kontakt

Ak nás chcete kontaktovať, zastihnete nás na adrese uvedenej v odseku „Prevádzkovateľ“.

Na uplatnenie Vašich práv, ako aj na ohlásenie prípadov týkajúcich sa ochrany údajov použite nasledujúci odkaz: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Pre podnety a sťažnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov odporúčame, aby ste sa obrátili na nášho referenta ochrany údajov:

Referent ochrany údajov

Oddelenie informačnej bezpečnosti a súkromia skupiny Bosch (C/ISP)

P.O.Box 30 02 20

0442 Stuttgart

Nemecko

Alebo e-mail: DPO@bosch.com.

Koordinátor ochrany osobných údajov pre spoločnosť Bosch Group CZ a SK:

Email: oou@cz.bosch.com

15. Dátum účinnosti

13.05.2020