Informácie o ochrane osobných údajov

Robert Bosch spol. s r.o. (ďalej „Bosch“, príp. „my“ alebo „nás“) teší návštevnosť našich internetových stránok a mobilných aplikácií (spolu aj „online ponuka“) a Váš záujem o náš podnik a naše výrobky.

1. Informácie o ochrane osobných údajov

Robert Bosch, spol. s r.o. (ďalej „Bosch“, príp. „my“, „nás“ alebo „naša spoločnosť“) teší návštevnosť našich internetových stránok a mobilných aplikácií (spolu aj „online ponuka“) a Váš záujem o náš podnik a naše výrobky.

2. Robert Bosch, spol. s r.o. rešpektuje Vaše súkromie

Ochranu Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov, ako aj bezpečnosť všetkých obchodných údajov vnímame ako dôležitú požiadavku, ktorú zohľadňujeme v našich obchodných procesoch. Osobné údaje získané pri Vašej návšteve našich online ponúk spracovávame diskrétne a výlučne v súlade so zákonnými ustanoveniami.

Ochrana údajov a bezpečnosť informácií sú súčasťou našej podnikovej politiky.

3. Prevádzkovateľ

Za spracovanie vašich údajov zodpovedá Robert Bosch spol s r.o.; výnimky sú vysvetlené v týchto upozorneniach o ochrane údajov.

Naše kontaktné údaje sú:

Robert Bosch, spol. s r.o.
Ambrušova 4, 821 04 Bratislava
IČO 31355579
Registrovaný súd: v OR okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 5514/B
Konatelia spoločnosti: Ing. Milan Šlachta, Ing. Karol Ondruš

4. Získavanie, spracovanie a používanie osobných údajov

4.1. Kategórie spracovávaných údajov

Spracovávajú sa nasledovné kategórie údajov:

  • komunikačné údaje (napr. meno, telefón, e-mail, adresa, IP adresa)

4.2. Zásady

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, teda napríklad mená, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy, údaje zmluvy, účtovnícke údaje a vyúčtovacie údaje, ktoré sú vyjadrením identity osoby. Zhromažďujeme, spracovávame a používame osobné údaje (vrátane IP adries) iba v prípade, že na to máme zákonný právny titul alebo ak ste nám udelili súhlas so spracovaním alebo používaním osobných údajov týkajúcich sa danej veci, napr. prostredníctvom registrácie.

4.3. Účely spracovania a právny základ

My a nami poverení poskytovatelia služieb spracujú Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

4.3.1. Poskytnutie tejto online ponuky

Právny základ: Náš oprávnený záujem na priamom marketingu, pokiaľ je to v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a hospodárskej súťaži).

4.3.2. Zistenie porúch a z bezpečnostných dôvodov

Právny základ: Na zistenie porúch a z bezpečnostných dôvodov (právne základy: splnenie našich záväzkov v oblasti bezpečnosti údajov a oprávnený záujem na odstránení porúch a na bezpečnosti našich ponúk).

4.3.3. Sebapropagácia a propagácia inými, ako aj prieskum trhu a analýza dosahu v zákonne prípustnom rozsahu alebo na základe súhlasu

Právny základ: Súhlas/oprávnený záujem na priamom marketingu, pokiaľ je to v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a hospodárskej súťaži.

4.3.4. Zaslanie newslettera sú súhlasom príjemcu prostredníctvom e-mailu (viď. bod 4.4.)

Právny základ: Súhlas.

4.3.5. Zachovávanie a ochrana našich práv

Právny základ: Náš oprávnený záujem na uplatnení a ochrane našich práv.

4.4. Newsletter

V rámci našej online ponuky môžete odoberať newsletter. Na tento účel používame takzvanú metódu double opt-in, pričom Vám newsletter zašleme e-mailom až potom, ako nám kliknutím na odkaz v správe výslovne potvrdíte aktiváciu služby zasielania noviniek.

Ak by ste sa neskôr rozhodli zasielanie newslettera zrušiť, odber môžete kedykoľvek ukončiť odvolaním svojho súhlasu. Odvolanie súhlasu pre odber newslettera zasielaného e-mailom sa uskutoční cez odkaz v newsletteri, príp. v nastaveniach správy príslušnej online ponuky. Alternatívne nás kontaktujte prostredníctvom údajov v odseku Kontakt.

4.5. Log súbory

Pri každom použití internetu sa z Vášho internetového prehliadača automaticky odovzdajú určité informácie, ktoré ukladáme do takzvaných log súborov.

Log súbory dočasne ukladáme na zisťovanie porúch a z bezpečnostných dôvodov (napr. na objasnenie pokusov o útok) a potom sa vymažú. Log súbory, ktorých ďalšie ukladanie na dokazovacie účely je potrebné, sa nevymažú až do definitívneho objasnenia príslušného prípadu a v jednotlivých prípadoch sa môžu odovzdať vyšetrovacím úradom.

V log súboroch sa ukladajú predovšetkým nasledujúce informácie:

  • IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zariadenia, z ktorého používateľ navštívil online ponuku;
  • internetová adresa webovej stránky, z ktorej bola vyvolaná online ponuka (tzv. adresa URL pôvodu alebo adresa URL sprostredkovateľa);
  • názov poskytovateľa služieb, ktorý sa používa na prístup online služieb;
  • názov vyvolaného súboru, príp. informácie;
  • dátum a čas, ako aj trvanie vyvolania;
  • množstvo prenesených údajov;
  • operačný systém a informácie o použitom internetovom prehliadači vrátane nainštalovaných doplnkov (napr. pre Flash Player);
  • stavový kód HTTP (napr. „Požiadavka úspešná“ alebo „Požadovaný súbor sa nenašiel“).

4.6. Odovzdanie údajov

4.6.1. Odovzdanie údajov iným zodpovedným miestam

Vaše osobné údaje odovzdáme iným zodpovedným miestam zásadne len vtedy, ak to je potrebné na zmluvné plnenie, ak máme my alebo tretie miesta oprávnený záujem na ich odovzdaní alebo ak na to existuje súhlas. Podrobnosti o účeloch spracovania a príslušných právnych základoch nájdete v odseku Účely spracovania a právny základ. Tretími stranami môžu byť aj iné podniky skupiny Bosch. Ak sú údaje odovzdané tretím stranám na základe oprávneného záujmu, vysvetlí sa to v týchto upozorneniach o ochrane údajov.

Okrem toho sa môžu údaje odovzdať iným zodpovedným miestam, ak by sme boli zaviazaní konať tak na základe zákonných ustanovení alebo vykonateľným úradným, príp. súdnym nariadením.

4.6.2. Odovzdanie údajov poskytovateľom služieb

Zmluvne pracujeme s externými poskytovateľmi služieb na vykonávanie na vykonávanie úloh, ako sú marketingové služby, programovanie, hosting údajov a služby priamej linky. Týchto poskytovateľov služieb sme starostlivo vybrali a pravidelne ich skúmame, predovšetkým pokiaľ ide o ich starostlivé zaobchádzanie a ochranu údajov, ktoré uchovávajú. Všetci poskytovatelia služieb sú povinní zachovávať mlčanlivosť a dodržiavať právne ustanovenia. Poskytovatelia služieb môžu byť aj iné spoločností Bosch Group.

4.6.3. Odovzdanie údajov príjemcom mimo EHS

Osobné údaje môžeme odovzdať aj príjemcom, ktorí majú svoje sídlo mimo EHS v tzv. tretích štátoch. V takomto prípade pred odovzdaním zabezpečíme, aby u príjemcu bola buď primeraná úroveň ochrany údajov (napr. na základe rozhodnutia EÚ komisie o primeranosti pre príslušnú krajinu alebo dohoda takzvaných štandardných zmluvných klauzúl Európskej únie s príjemcom), alebo váš súhlas na odovzdanie údajov.

Môžete u nás získať prehľad o príjemcoch v tretích krajinách a kópiu konkrétnych predpisov na zaistenie primeranej úrovne ochrany údajov. Použite na to údaje v odseku Kontakt.

4.6.4. Doba uloženia; lehoty uchovávania

Vaše údaje budeme uchovávať zásadne dovtedy, pokým to bude potrebné na poskytnutie našej online ponuky a s tým spojených služieb, príp. pokým budeme mať oprávnený záujem na ich ďalšom uchová-vaní (napr. aj po splnení zmluvy môžeme mať ešte oprávnený záujem na marketingu uskutočňovanom poštou). Vo všetkých ostatných prípadoch vymažeme vaše osobné údaje s výnimkou tých údajov, ktoré musíme ďalej uchovávať na splnenie právnych záväzkov (napr. na základe daňovo-právnych a obchodno-právnych lehôt na uchovávanie údajov sme povinní podržať dokumenty, ako zmluvy a faktúry na určitú dobu).

5. Použitie súborov cookies

5.1. Všeobecne

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve online ponuky môžu uložiť na Vašom koncovom zariadení. Ak opäť získate prístup k tejto online službe, Váš prehliadač odošle obsah súborov cookies späť k nám, čo nám následne umožní znova identifikovať Vašu koncovú jednotku. Čítanie súborov cookies, ktoré sme nastavili, nám umožňuje optimalizovať naše online služby a uľahčiť Vám ich používanie.

Táto webová stránka používa iba absolútne nevyhnutné súbory cookies (viď.bod 5.3.1).

5.2. Deaktivovanie a zmazanie cookies

Prehliadač môžete kedykoľvek použiť na odstránenie všetkých súborov cookies. Pomocná funkcia Vášho prehliadača poskytuje informácie o tom ako to urobiť. Môže to však znamenať, že jednotlivé funkcie už nie sú k dispozícií.

Na nasledujúcej webovej stránke môžete tiež spravovať a deaktivovať používanie cookies tretími stranami: http://www.youronlinechoices.com/sk/vasa-volba

Keďže tieto webové stránky nie sú prevádzkované nami, nepreberáme za ne žiadnu zodpovednosť a nemáme žiadny vplyv na obsah a dostupnosť.

5.3. Prehľad súborov cookies, ktoré používame

Nasledujúca časť obsahuje zoznam súborov cookies, ktoré používame.

5.3.1. Absolútne nevyhnutné cookies

Niektoré cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našich online služieb. Zahŕňajú:

Názov: položky
Typ: trvalý
Tento súbor cookie sa uloží maximálne 30 dní.
Účel: Súbor cookie obsahuje zoznam médií zhromaždených používateľom. Každá mediálna položka má identifikátor s kombináciou jazyka a krajiny. Súbor cookie umožňuje zobraziť všetky médiá zhromaždené v nákupnom košíku, aby ste ich mohli stiahnuť v jedinej operácii.

Názov: súkromie akceptované
Typ: trvalý
Tento súbor cookie je uložený na 12 mesiacov alebo dovtedy, kým nanovo nadefinujete svoj súhlas s používaním súborov cookie, podľa toho, čo je kratšie.
Účel: Cookie ukladá Váš súhlas s používaním cookies na tejto webovej stránke.

6. Zásuvné moduly (plug-iny) sociálnych sietí

V našej online ponuke používame takzvané zásuvné moduly rôznych sociálnych sietí; tie sú v tomto odseku zvlášť opísané

Pri používaní zásuvných modulov vytvorí váš internetový prehliadač priame spojenie so servermi príslušnej sociálnej siete. Tým získa príslušný poskytovateľ informáciu, že Váš internetový prehliadač vyvolal príslušnú stránku našej online ponuky, aj keď nemáte u poskytovateľa používateľský účet alebo práve nie ste prihlásený. Log súbory (vrátane IP adresy) sa pri každom použití internetového prehliadača odovzdajú priamo na server príslušného poskytovateľa a tam sa prípadne uložia. Poskytovateľ, príp. jeho server môže mať svoje sídlo mimo EÚ alebo EHS (napr. v USA).

Zásuvné moduly predstavujú samostatné rozšírenia poskytovateľov sociálnych sietí. Preto nemáme vplyv na rozsah údajov, ktoré sú získavané a uložené poskytovateľmi sociálnych sietí prostredníctvom zásuvných modulov.

Informácie o účele a rozsahu zberu údajov, ich ďalšom spracovaní a používaní sociálnou sieťou, ako aj o Vašich príslušných právach a možnostiach nastavení s cieľom ochrany Vášho súkromia si, prosím, prečítajte v upozorneniach o ochrane údajov príslušnej sociálnej siete.

Keď nechcete, aby poskytovatelia sociálnych sietí, ktorí získali touto online ponukou údaje a príp. ich uložili alebo ďalej spravovali, nemali by ste používať príslušné zásuvné moduly.

6.1. Zásuvné moduly sociálnych sietí s 2-klikovým riešením

Takzvaným 2-klikovým Vás chránime pred tým, aby ste pri navštívení našich webových stránok boli štandardne zaznamenaný a vyhodnotený poskytovateľmi sociálnych sietí. Ak vyvoláte stránku našej internetovej prezentácie, ktorá obsahu je takéto zásuvné moduly, tieto sú najprv deaktivované. Zásuvné moduly sa aktivujú až po tom, ako kliknete na príslušnú ikonu.

6.2. Zásuvné moduly sociálnej siete Facebook

Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Prehľad zásuvných modulov Facebooku a to, ako vyzerajú, nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins. Informácie o ochrane údajov Facebooku nájdete tu: https://www.facebook.com/policy.php.

6.3. Zásuvné moduly sociálnej siete Twitter

Twitter prevádzkuje spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Prehľad zásuvných modulov Twittera a to, ako vyzerajú, nájdete tu: https://developer.twitter.com. Informácie o ochrane údajov Twittera nájdete tu: https://twitter.com/privacy.

6.4. Zásuvné moduly Google+

Google+ prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia, 94043, USA (ďalej len „Google“). Prehľad zásuvných modulov Google+ nájdete tu: https://developers.google.com/+/web. Informácie o ochrane údajov Google+ nájdete tu: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

6.5. Zásuvné moduly sociálnej siete LinkedIn

Linkedln prevádzkuje spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („Twitter“). Prehľad zásuvných modulov LinkedIn a to, ako vyzerajú, nájdete tu: https://developer.linkedin.com/plugins; Informácie o ochrane údajov LinkedIn nájdete tu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

7. Google reCAPTCHA

V niektorých príkladoch využívame službu reCAPTCHA spoločnosti Google aby sme zaistili zodpovedajúce zabezpečenie dát pre používanie kontaktných formulárov. To slúži predovšetkým k rozlíšeniu toho, či bol vstup uskutočnený fyzickou osobou alebo podvodne strojom alebo automatizovaným spracovaním. Predstavuje to prevládajúci oprávnený záujem z našej strany v zmyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Služba zahrňuje zaslanie adresy IP a v prípade nutnosti aj ďalších dát pokiaľ sú požadované spoločnosťou Google pre službu reCAPTCHA spoločnosti Google. Pre tento účel sú použiteľné odchýlne predpisy pre ochranu údajov spoločnosti Google LLC.

Ďalšie údaje o zásadách ochrany osobných údajov Google LLC sú dostupné na: https://policies.google.com/privacy.

8. YouTube

Táto online ponuka používa video platformu YouTube, ktorú prevádzkuje YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). YouTube je platforma, ktorá umožňuje reprodukciu audio súborov a video súborov.

Keď vyvoláte príslušnú stranu našej ponuky, začlenený YouTube prehrávač vytvorí spojenie s YouTube, aby sa video súbor a audio súbor mohol preniesť a reprodukovať. Pritom sa prenesú aj údaje na YouTube ako zodpovedné miesto. Za spracovanie týchto údajov zo strany YouTube nezodpovedáme.

Ďalšie informácie o rozsahu a účele zozbieraných údajov, o ďalšom spracovaní a využívaní údajov zo strany YouTube, o Vašich právach a o možnostiach ochrany údajov, ktoré si môžete zvoliť, nájdete v informácii o ochrane údajov YouTube.

9. Externé odkazy

Naša online ponuka môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán s nami spojených poskytovateľov. Po kliknutí na odkaz už nemáme vplyv na získavanie, spracovanie a používanie prípadných osobných údajov, ktoré sa po kliknutí na odkaz prenesú na tretiu stranu (ako napríklad IP adresa alebo URL stránky, na ktorej sa odkaz nachádza), keďže konanie tretích strán, prirodzene, nie je pod našou kontrolou. Za spracovanie takýchto osobných údajov týmito tretími stranami nezodpovedáme.

10. Povinnosť zverejniť informácie

V rámci nášho obchodného vzťahu s Vami požadujeme také osobné identifikačné údaje, ktoré sú potrebné na začatie a vykonávanie obchodného vzťahu a na splnenie zmluvných povinností s ním spojených, alebo ktoré sme zo zákona povinní zhromaždiť. Bez týchto informácií nebudeme môcť s vami uzavrieť zmluvu alebo ju vykonať.

Pri používaní našej online služby musíte predovšetkým uviesť svoju IP adresu. Bez vašej adresy IP nemôžeme adresovať vaše koncové zariadenie

Pri používaní nášho kontaktného formulára a servisného chatu musíte sprístupniť také osobné identifikačné údaje, ktoré potrebujeme, aby sme mohli odpovedať na vašu žiadosť a vykonať vašu požiadavku. Bez týchto informácií nebudeme vo všeobecnosti schopní odpovedať na žiadosti, vykonávať požiadavky a v niektorých prípadoch ukončiť komunikáciu.

11. Zabezpečenie

Naši pracovníci a nami poverení poskytovatelia služieb sú zaviazaní k mlčanlivosti a dodržiavaniu ustanovení použiteľných zákonov o ochrane osobných údajov. Prijmeme všetky potrebné technické a organizačné opatrenia, aby bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany a Vaše údaje, ktoré spravujeme, chránené zvlášť pred rizikami neúmyselného alebo neoprávneného zničenia, pred manipuláciou, stratou, alebo zmenou prístupom neoprávnených osôb k nim alebo ich neoprávneným poskytnutím. Naše bezpečnostné opatrenia sa technickým vývojom neustále zlepšujú.

12. Práva používateľov

Na uplatnenie Vašich práv použite, prosím, údaje v odseku Kontakt. Prosím, zabezpečte, aby bola možná jednoznačná identifikácia Vašej osoby.

12.1. Právo na informácie a vysvetlenie:

Máte právo dostať od nás informácie o spracovaní vašich údajov. Môžete si uplatniť právo na informácie so zreteľom na osobné informácie, ktoré o Vás spracovávame.

12.2. Právo na opravu a vymazanie:

Môžete od nás požadovať opravu nesprávnych údajov a ak sú splnené zákonné predpoklady – doplnenie alebo vymazanie Vašich údajov.

Neplatí to pre údaje, ktoré sú potrebné na účely zúčtovania a vedenia účtovníctva alebo podliehajú zákonnej povinnosti archivácie. Ak však nie je potrebný prístup k týmto údajom, ich spracovanie sa obmedzí (pozri ďalej).

12.3. Obmedzenie spracovania:

Môžete od nás požadovať – ak sú splnené zákonné predpoklady – aby sa spracovanie údajov obmedzilo.

12.4. Odmietnutie spracovania údajov:

Okrem toho máte právo kedykoľvek odmietnuť, aby sme Vaše údaje spracovávali. Spracovanie Vašich údajov zastavíme s výnimkou prípadu, že máme – podľa zákonných predpisov – preukázateľné nutné dôvody na ich ďalšie spracovanie, ktoré majú prevahu nad Vašimi právami.

12.5. Odmietnutie priameho marketingu:

Okrem toho môžete kedykoľvek odmietnuť spracovanie Vašich osobných údajov na reklamné účely („Odmietnutie reklamy“). Prosím, myslite na to, že z organizačných dôvodov môže dôjsť k tomu, že Vaše odmietnutie a používanie Vašich údajov v rámci už začatej kampane môže kolidovať.

12.6. Odmietnutie spracovania údajov pri právnom základe „oprávnený záujem“:

Navyše máte právo kedykoľvek odmietnuť, aby sme spracovali Vaše údaje, pokiaľ sa opierajú o právny základ oprávneného záujmu. Spracovanie Vašich údajov zastavíme s výnimkou prípadu, že máme – podľa zákonných predpisov – preukázateľné nutné dôvody na ich ďalšie spracovanie, ktoré majú prevahu nad Vašimi právami.

12.7. Odvolanie súhlasu:

Ak ste poskytli súhlas na spracovanie Vašich údajov, môžete ho kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odvolať. Zákonnosť spracovania Vašich údajov až do odvolania tým zostáva nedotknutá.

12.8. Prenášateľnosť údajov

Ďalej máte právo dostať údaje, ktoré ste nám poskytli, v bežnom štruktúrovanom elektronickom formáte, príp. – ak je to technicky realizovateľné – požadovať, aby tieto údaje boli odovzdané tretej strane.

12.9. Právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad

Máte právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad nad ochranou údajov. Navyše sa môžete obrátiť na úrad pre dohľad nad ochranou údajov príslušný pre Vaše bydlisko, príp. Vašu spolkovú krajinu alebo na náš príslušný úrad pre dohľad nad ochranou údajov. Je to:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Telefón: +421 2 323 132 14 (sekretariát)
Web: http://www.dataprotection.gov.sk
Email: ochrana@pdp.gov.sk

13. Deti

Táto online ponuka nie je určená deťom mladším ako 16 rokov.

14. Zmena informácie o ochrane údajov

Vyhradzujeme si právo na zmenu našich bezpečnostných opatrení a opatrení na ochranu osobných údajov, ak to bude potrebné z dôvodu technického vývoja. V takýchto prípadoch vhodne prispôsobíme aj naše informácie o ochrane údajov. Prosím, pozrite si preto aktuálnu verziu našej informácie o ochrane údajov.

15. Dátum účinnosti

01.09.2019