Právne informácie

Pre používateľov tlačového fóra Bosch

© Copyright

Všetky práva vyhradené. Text, obrázky, grafika, zvuk, animácie a videá, ako aj ich usporiadanie na webových stránkach spoločnosti Bosch sú chránené autorskými právami a ďalšími komerčnými ochrannými zákonmi. Je zakázané obsah týchto webových stránok kopírovať, šíriť, meniť či umožňovať prístup k nim akejkoľvek tretej osobe s cieľom komerčného využitia. Webové stránky Bosch navyše obsahujú obrázky, na ktoré sa vzťahujú autorské práva tretích strán.

Informácie o ochranných známkach

Ak nie je uvedené inak, sú všetky ochranné známky na webových stránkach Bosch chránené známkovým právom. To sa týka predovšetkým značiek, menoviek, firemných log a znakov Bosch. Značky a prvky vzorov použité na našich stránkach sú duševným vlastníctvom spoločnosti Robert Bosch GmbH.

Informácie o zárukách

Tieto webové stránky boli vytvorené s najvyššou starostlivosťou. Avšak nie je možné zaručiť presnosť a správnosť uvedených informácií. Akákoľvek zodpovednosť za škody vzniknuté priamo alebo nepriamo používaním týchto webových stránok je vylúčená, pokiaľ nie je spôsobená úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Bosch.

Informácie o povolení

Duševné vlastníctvo obsiahnuté na webových stránkach Bosch, ako sú patenty, značky a autorské práva, je chránené. Táto webová stránka neposkytuje žiadne povolenie na užívanie duševného vlastníctva spoločností skupiny Bosch Group (Bosch) a ani žiadnych tretích strán.

Riešenie sporov online (RSO)

Informácie týkajúce sa riešenia sporov online (RSO): Európska komisia ponúka platformu na riešenie sporov online. Táto platforma má uľahčiť mimosúdne riešenie sporov súvisiacich so zmluvnými záväzkami vzniknutými zo zmlúv o predaji tovaru a služieb online.

Túto platformu nájdete na http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Nezúčastňujeme sa mimosúdnych riešení sporov pred spotrebiteľskými arbitrážnymi orgánmi.