Informace o ochraně osobních údajů ve Robert Bosch odbytová s.r.o.

Robert Bosch odbytová s.r.o. (dále „Bosch“, „my“, „nás“, nebo „naše společnost“) je potěšena Vaší návštěvou našich webových stránek a mobilních aplikací (společně také označovaných jako „on-line aplikace“, nebo „on-line aplikace“) a Vaším zájmem o naši firmu a výrobky.

1. Robert Bosch odbytová s.r.o. respektuje Vaše soukromí

Velmi nám záleží na tom, abychom chránili Vaše soukromí během celého procesu zpracování osobních údajů a abychom chránili i Vaše obchodní data. Osobní údaje, které jsme získali při Vaší návštěvě našich on-line aplikací zpracováváme důvěrně a v souladu se zákonnými požadavky.

Ochrana osobních údajů a bezpečnost dat jsou součástí naší firemní politiky.

2. Správce

Správcem Vašich osobních údajů je Robert Bosch odbytová s.r.o.

Zde jsou naše kontaktní údaje:

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Praha 5, Radlická 350/107d

PSČ 15000

IČO 43872247

Spisová značka C 5483 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Jednatel společnosti: Ing. Milan Šlachta

3. Shromažďování, zpracování a použití osobních údajů

3.1. Zpracovávané kategorie osobních údajů

Jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:

  • komunikační údaje (např. jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa, IP adresa)

3.2. Zásady

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, patří mezi ně např. jména, příjmení, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, obchodní kmenové údaje, účetní a platební údaje, které vyjadřují identitu osoby.

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje (včetně IP adres) pouze v případě, že k tomu máme zákonný právní titul nebo pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním nebo používáním osobních údajů týkajících se dané věci, např. prostřednictvím registrace.

3.3. Účely zpracování a právní základy

3.3.1. Poskytnutí této online nabídky
Právní základ: Náš oprávněný zájem na přímém marketingu, pokud je to v souladu s právními předpisy o ochraně údajů a hospodářské soutěži.

3.3.2. Zjištění poruch a z bezpečnostních důvodů
Právní základ: Na zjištění poruch a z bezpečnostních důvodů (právní základ: splnění našich závazků v oblasti bezpečnosti údajů a oprávněný zájem na odstranění poruch a na bezpečnosti našich nabídek).

3.3.3. Vlastní propagaci a propagaci prostřednictvím třetích stran stejně jako k průzkumu trhu a analýze dosahu, v rozsahu povoleném zákonem nebo založené na souhlasu
Právní základ: Souhlas/náš oprávněný zájem, pokud je v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů a hospodářské soutěže.

3.3.4. Zasílání newsletteru se souhlasem příjemců prostřednictvím e-mailu (viz. bod 3.4.)
Právní základ: Souhlas.

4.4. Newsletter

V rámci naší on-line nabídky se můžete přihlásit k odběru newsletterů. Používáme k tomu tzv. postup „dvojího přihlašování“, což znamená, že Vám zašleme newsletter e-mailem, mobilním messengerem, SMSkou nebo oznámením teprve poté, co jste prokazatelně potvrdili aktivaci služby newsletter kliknutím na odkaz v oznámení.

Pokud si v budoucnu budete přát newslettery již nedostávat, můžete přihlášení kdykoliv ukončit odvoláním souhlasu. Obvykle můžete svůj souhlas s e-mailovými newslettery odvolat kliknutím na odkaz, který je odesílán z dané on-line aplikace. Objeví se v nastavení pro správu. Alternativně nás můžete kontaktovat na adrese v části Kontakt.

4.5. Log soubory

Pokaždé, když použijete internet, Váš prohlížeč předává určité informace, které ukládáme v tzv. log souborech.

Log soubory ukládáme na krátkou dobu a pouze proto, abychom odhalili výpadky a z bezpečnostních důvodů (např. pro odhalení možných útoků), poté je odstraňujeme. Log soubory, které je potřebné z evidenčních důvodů uchovávat, není možné odstranit, dokud není příslušný incident zcela uzavřen a mohou být, v závislosti na konkrétním případě, předány vyšetřujícím orgánům.

V log souborech se uchovávají především tyto informace:

  • IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zařízení, které je použito k přístupu k on-line nabídkám;
  • internetová adresa webové stránky, ze které se přistoupilo na on-line nabídku (takzvaná zdrojová nebo referenční URL);
  • název poskytovatele služby, která byla použita k přístupu na on-line nabídku;
  • názvy souborů a informací, ke kterým bylo přistupováno;
  • datum, čas a dobu trvání stahování;
  • objem přenesených dat;
  • operační systém a informace o použitém internetovém prohlížeči včetně instalovaných doplňků /add-ons/ (např. Flash playeru);
  • kód stavu http (např. „Požadavek byl úspěšný“ nebo „Požadovaný soubor nenalezen“).

3.6. Předávání údajů

3.6.1. Předání údajů jiným odpovědným subjektům

Vaše osobní údaje jsou předávány dalším správcům pouze tehdy, pokud je to potřebné pro plnění smlouvy, my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na předání údajů nebo jste k tomu udělili Váš souhlas. Podrobnosti k právním základům jsou uvedeny v části 4.3 Účely zpracování a právní základy. Třetí stranou mohou být i jiné společnosti skupiny Bosch. Pokud jsou údaje předávány třetí straně na základě oprávněného zájmu, je tato skutečnost vysvětlena v této Informaci o ochraně osobních údajů.

Kromě toho lze údaje předat jiným odpovědným subjektům, pokud jsme k tomu vázáni platnými právními předpisy nebo na základě vykonatelného úředního nebo soudního nařízení.

3.6.2. Poskytovatelé služeb (obecně)

Externí poskytovatele služeb pověřujeme úlohami, jako jsou prodejní a marketingové služby, správa smluv, vyřizování plateb, programování, správa internetových stránek a mobilních aplikací, datový hosting, call centra. Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pravidelně kontrolujeme jejich činnost, zejména po stránce zodpovědného nakládání a ochrany údajů, které zpracovávají. Všechny poskytovatele služeb jsme zavázali k zachování důvěrnosti a dodržování platných zákonných předpisů. Poskytovateli služeb mohou být i jiné společnosti skupiny Bosch.

3.6.3. Předání údajů příjemcům mimo EHP

Osobní údaje můžeme předat také příjemcům, kteří mají sídlo mimo EHP v tzv. třetích zemích. V tomto případě před předáním údajů zajistíme, aby u příjemce existovala buď přiměřená úroveň ochrany osobních údajů (např. na základě rozhodnutí o přiměřenosti vydaném Evropskou komisí pro příslušnou zemi, nebo byla uzavřena dohoda o tzv. standardních smluvních doložkách EU mezi Evropskou unií a příjemcem), nebo pokud s takovýmto předáním vyjádříte souhlas.

U nás můžete získat přehled příjemců ve třetích zemích a kopii konkrétně sjednaných opatření k zajištění přiměřené úrovně ochrany osobních údajů. Kontaktní údaje naleznete v části Kontakt.

3.6.4. Doba uložení; lhůty pro uchování

Vaše údaje ukládáme zásadně po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí naší online nabídky a s ní spojenými službami, anebo pokud máme oprávněný zájem je dále ukládat (oprávněný zájem může trvat i po ukončení smlouvy např. na poštovním marketingu). Ve všech ostatních případech jsou Vaše osobní údaje odstraněny, s výjimkou údajů, které musíme dále uchovávat kvůli plnění právních povinností (např. jsme na základě lhůt pro uchování dokladů v souladu s daňovým a obchodním právem povinni předložit v určitém období úřadům dokumenty jako smlouvy a faktury).

4. Používání souborů cookies

4.1. Kategorie cookies

Rozlišujeme mezi soubory cookie, které jsou bezpodmínečně nutné pro technické funkce online aplikace a cookies a sledovací mechanismy, které nejsou bezpodmínečně nutné pro technické funkce online aplikace. Používání online aplikace je obecně možné bez cookies, které slouží jiným než technickým účelům. V této části se nachází přehled používaných cookies.

4.1.1. Technicky nezbytné cookies

Technicky nezbytnými cookies rozumíme takové soubory cookies, bez kterých nelze zabezpečit technické poskytování online aplikace. Sem patří např. cookies, které ukládají data pro zabezpečení bezproblémového přehrávání video či audio obsahů.

Tyto soubory cookies jsou po ukončení Vaší návštěvy smazány.

4.1.2. Cookies a sledovací mechanismy, které nejsou technicky nutné

Tyto cookies a sledovací mechanismy používáme pouze tehdy, pokud jste nám k tomu předem udělili souhlas. Tyto cookies a sledovací mechanismy rozdělujeme do dvou podkategorií:

Obecně

Používání marketingových cookies a sledovacích mechanismů nám a našim partnerům umožňuje, abychom vám zobrazovali nabídky na základě vašich zájmů, které vycházejí z analýzy vašeho uživatelského chování:

• Statistika:

Používáním statistických nástrojů např. měříme, kolikrát jste si vyvolali stránku.

• Měření konverzí:

Naši partneři s měřením konverzí uloží ve vašem počítači cookie („cookie pro měření konverzí“), jakmile se dostanete přes inzerát příslušného partnera na naši webovou stránku. Tyto cookies zpravidla za 30 dnů ztrácejí platnost. Pokud navštívíte určité naše stránky a cookie ještě neztratil platnost, můžeme my a příslušný partner s měřením konverzí poznat, že určitý uživatel kliknul na inzerát a byl tak přesměrován na naši stránku. Informace získané pomocí cookies pro měření konverzí slouží k tomu, aby se vytvářely statistiky konverzí a zjišťoval se celkový počet uživatelů, kteří kliknuli na příslušný inzerát a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro měření konverzí.

• Pluginy sociálních sítí:

Na některých stránkách naší online nabídky jsou začleněné obsahy a služby jiných poskytovatelů (např. Facebook, Twitter), kteří mohou používat cookies a aktivní komponenty. Bližší informace k pluginům sociálních sítí najdete v části Pluginy sociálních sítí.

Upozorňujeme, že při používání těchto nástrojů může případně probíhat také předávání vašich údajů příjemci mimo EHP, kde neexistuje přiměřená úroveň ochrany osobních údajů podle GDPR (např. USA). Podrobnosti k tomu najdete v následujícím popisu jednotlivých marketingových nástrojů.

4.1.3. Google Analytics

• Název: Google Analytics

Poskytovatel: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Funkce: Analýza uživatelského chování (vyvolání stránky, počet návštěvníků a návštěv, stahování), UX testování

4.1.4. Google Tag Manager

• Název: Google Tag Manager

Poskytovatel: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Funkce: Správa nástrojů na sledování uživatele webových stránek a související sběr dat, integrace programového kódu do našich webových stránek.

4.1.5. Google Ads

• Name: Google Ads

Poskytovatel: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Funkce: Umístění reklamy, remarketing, sledování konverzí

Další informace jsou k dispozici na adrese https://adssettings.google.com/authenticated

4.2. Správa cookies a sledovací mechanismy

V prohlížeči a/nebo v našem nastavení soukromí můžete spravovat nastavení vašich souborů cookies a sledovacích mechanismů:

Upozornění: Vámi upravené nastavení se vztahuje vždy pouze na použitý prohlížeči

4.2.1. Deaktivace všech souborů cookie

Pokud si přejete zakázat všechny soubory cookies, přejděte do nastavení svého prohlížeče a deaktivujte ukládání cookies. Upozorňujeme, že to může mít negativní vliv na funkce webové stránky.

4.2.2. Správa vašich nastavení ohledně cookies a sledovacích mechanismů, které nejsou technicky nutné

Pokud navštívíte naše internetové stránky, budete v hlavičce pro cookies dotázáni, zda nám udělíte svůj souhlas s používáním komfortních cookies a marketingových cookies, resp. sledovacích mechanismů. V našich nastaveních soukromí můžete již udělené souhlasy s účinností do budoucna odvolat nebo nám také svůj souhlas udělit později.

5. Plug-iny sociálních sítí

V naší online nabídce používáme plug-iny různých sociálních sítí; v této části je jednotlivě popíšeme.

Při použití plug-inů vytvoří Váš internetový prohlížeč přímé spojení se servery dané sociální sítě. Tak získá daný provozovatel informaci, že Váš internetový prohlížeč vyvolal určitou stránku naší online nabídky, i když u provozovatele nemáte uživatelský účet nebo nejste právě přihlášeni. Soubory protokolů (včetně IP adresy) odesílá Váš internetový prohlížeč přímo serveru daného provozovatele, kde se příp. ukládají. Provozovatel nebo jeho server může mít sídlo mimo EU nebo EHP (např. v USA).

Tyto plug-iny představují samostatná rozšíření provozovatelů sociálních sítí. Proto nemáme vliv na objem dat shromažďovaných a ukládaných prostřednictvím těchto plug-inů provozovateli sociálních sítí.

Účel a rozsah shromažďování, dalšího zpracování a používání dat sociálních sítí i práva s tím spojená a možnosti nastavení pro ochranu soukromí jsou uvedeny v informacích k ochraně osobních údajů dané sociální sítě.

Pokud nechcete, aby provozovatelé sociálních sítí získávali a příp. ukládali a dále zpracovávali údaje prostřednictvím této online nabídky, neměli byste tyto plug-iny používat.

5.1. Plug-iny sociálních sítí s 2-klikovým řešením

Řešením vyžadujícím dvě kliknutí Vás chráníme před tím, aby byla Vaše návštěva našich webových stránek standardně monitorována a vyhodnocována provozovateli sociálních sítí. Pokud vyvoláte stránku naší internetové prezence obsahující takové plug-iny, plug-iny jsou nejprve deaktivované. Aktivují se teprve kliknutím na připravené tlačítko.

5.2. Plug-iny pro sociální síť společnost Facebook

Facebook je provozován na www.facebook.com společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, a na www.facebook.de společností Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland („Facebook“). Přehled plug-inů pro sociální síť Facebook a jejich vzhled najdete zde: http://developers.facebook.com/plugins; informace k ochraně osobních údajů u společnosti Facebook najdete zde: http://www.facebook.com/policy.php

5.3. Plug-iny pro sociální síť společnost Twitter

Twitter provozuje společnost Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Přehled plug-inů pro sociální síť Twitter a jejich vzhled najdete zde: https://twitter.com/about/resources/buttons; informace k ochraně osobních údajů u společnosti Twitter najdete zde: https://twitter.com/privacy.

5.4. Plug-iny pro sociální síť společnost LinkedIn

LinkedIn poskytuje společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn“). Přehled pluginů od společnosti LinkedIn a jejich vzhled naleznete zde: https://developer.linkedin.com/plugins, informace o ochraně dat najdete na LinkedIn zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

6. YouTube

Tato online nabídka používá video platformu YouTube provozovanou společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). YouTube je platforma umožňující přehrávání audio- a videosouborů.

Když vyvoláte určitou stránku naší nabídky, vytvoří integrovaný přehrávač YouTube Player spojení s You Tube, aby bylo možné přenést a přehrát audio- a videosoubory. Přitom se přenášejí data k YouTube jako odpovědnému subjektu. Nejsme odpovědní za zpracování těchto dat ze strany YouTube.

Další informace k rozsahu a účelu shromážděných dat, k dalšímu zpracování a používání dat ze strany YouTube, ke svým právům a volitelným možnostem ochrany osobních údajů najdete v informacích k ochraně osobních údajů společnosti YouTube.

7. Externí odkazy

Naše online nabídka může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran – s námi nepropojených poskytovatelů. Po kliknutí na odkaz již nemáme vliv na shromažďování, zpracování a použití osobních údajů přenesených třetím stranám kliknutím na odkaz (jako např. IP adresa nebo URL stránky, na které se odkaz nachází), protože přirozeně nemáme kontrolu nad jednáním třetích stran. Za zpracování osobních údajů třetími stranami neneseme odpovědnost.

8. Bezpečnost

Naši zaměstnanci a námi pověření poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat povinnosti vyplývající z platných zákonů o ochraně osobních údajů. Provádíme všechna nezbytná technická a organizační opatření pro zajištění přiměřené úrovně ochrany a pro ochranu námi spravovaných údajů především před riziky náhodného nebo neoprávněného zničení, manipulace, ztráty, modifikace nebo neoprávněného zveřejnění a neoprávněného přístupu. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována v souladu s technologickým vývojem.

9. Práva uživatelů

K uplatnění svých práv použijte prosím údaje v části Kontakt. Ujistěte se, prosím, že bude možné jednoznačně identifikovat Vaši osobu.

9.1. Právo na informace a právo na přístup k informacím:

Máte právo získat od nás informace týkající se zpracování Vašich údajů. K tomu můžete uplatnit právo na přístup k osobním informacím, které o Vás zpracováváme.

9.2. Právo na opravu a právo na výmaz:

Můžete od nás vyžadovat, abychom – pokud jsou splněny zákonné předpoklady – opravili nesprávné údaje k Vaší osobě nebo abychom Vaše údaje vymazali. To neplatí pro údaje nezbytné pro účely vyúčtování a vedení účetnictví nebo pro údaje, na které se ze zákona vztahuje povinnost uchovávání. Pokud není přístup k takovým údajům potřeba, jejich zpracování se omezí (viz níže).

Omezení zpracování: Můžete od nás vyžadovat, abychom omezili zpracování Vašich údajů – pokud jsou splněny zákonné předpoklady.

9.3. Námitka proti zpracování údajů:

Kromě toho máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů z naší strany. Pak ukončíme zpracování Vašich údajů, ledaže můžeme – na základě zákonných norem – prokázat pádné a právem chráněné důvody pro další zpracování, které převáží nad Vašimi právy.

9.4. Přenositelnost dat

Nadále máte právo obdržet údaje, které jste nám poskytli, předané ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, příp. – je-li to technicky proveditelné – požadovat, aby byly předány třetí straně.

9.5. Právo na námitku

9.5.1. Námitka proti přímému marketingu:

Kromě toho můžete kdykoliv podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely a s tím souvisejícím profilováním („námitka proti zpracování údajů k marketingovým účelům“). Zohledněte prosím, že z organizačních důvodů může dojít k časové prodlevě mezi Vaším odvoláním souhlasu s použitím Vašich údajů v rámci již probíhající kampaně.

9.5.2. Námitka proti zpracování údajů u právního základu „oprávněný zájem“:

Kromě toho máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů z naší strany, pokud vychází z právního základu oprávněný zájem. Pak zpracovávání vašich údajů zastavíme, pokud nemůžeme podle zákonných ustanovení prokázat nezbytné, právem chráněné důvody pro další zpracovávání, které převažují nad Vašimi právy.

9.6. Odvolání souhlasu:

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli odvolat s budoucí účinností. Oprávněnost zpracování Vašich údajů až do okamžiku odvolání zůstane tímto nedotčena.

9.7. Právo na stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu. Můžete podat stížnost u dozorového úřadu, který je příslušný Vašemu místu bydliště nebo Vašemu regionu nebo u dozorového úřadu, který je zodpovědný za nás. Tím je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Telefon:

Pevná linka: +420 234 665 111 (ústředna)

WWW: https://www.uoou.cz

E-mail: posta@uoou.cz

10. Děti

Tato online nabídka není určena pro děti mladší 15 let.

11. Změny Informace o zpracování osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše opatření na zabezpečení dat a ochranu osobních údajů, pokud si to vyžádá technický vývoj. V takových případech naši Informaci o ochraně osobních údajů odpovídajícím způsobem doplníme. Proto, tedy prosím, věnujte pozornost platné verzi Informace o ochraně osobních údajů, protože ta se může měnit.

12. Kontakt

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete tak učinit na adrese uvedené v části „Správce“.

Pro uplatnění vašich práv a oznámení případů porušení ochrany osobních údajů použijte následující odkaz:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

V případě podnětů a stížností ohledně zpracování vašich osobních údajů vám doporučujeme obrátit se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

P.O.Box 30 02 20

70442 Stuttgart

Německo

Nebo email: DPO@bosch.com.

Koordinátor ochrany osobních údajů pro společnost Bosch Group CZ a SK:

Email: oou@cz.bosch.com.

15. Datum účinnosti

13.05.2020